REGULAMIN - COVID 19
REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS MŁYN W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19
 
Dla zminimalizowania ryzyka zakażeń wprowadziliśmy wymagane prawnie procedury.
Naszym głównym celem jest zdrowie oraz bezpieczeństwo wszystkich Klientów i członków naszego Zespołu.
Regulamin zawierający wytyczne nowych przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Klubu dostępny jest do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej www.fitnessmlyn.pl

MY jako gospodarze klubu:
— przeszkoliliśmy członków naszego Zespołu oraz zaopatrzyliśmy ich w maseczki, przyłbice i rękawiczki.
— ustaliliśmy limit osób mogących jednocześnie przebywać w klubie (40os) jak i limity osób w poszczegól-
nych pomieszczeniach (siłowania 10os, fitness 20os, studio 10os)
— wdrożyliśmy systemem rezerwacji na wszystkie zajęcia korespondujący z ustalonymi limitami osób
— wdrożyliśmy przerwy między kolejnymi zajęciami grupowymi tak aby uniknąć nadmiernego mieszania
się osób a także zapewnić czas na dezynfekcję i wietrzenie
— rozmieściliśmy na terenie klubu informacje przypominające i promujące higieniczne nawyki konieczne
do przestrzegania podczas przebywania w klubie
— na salach ćwiczeń wprowadziliśmy oznaczenia wskazujące miejsca dla ułożenia mat i sprzętu tak aby
zachować wymagany dystans między ćwiczącymi
— przearanżowaliśmy ustawienie sprzętów w siłowni tak aby zapewnić wymagany dystans między
ćwiczącymi
— zapewniamy zwiększoną ilość środków do dezynfekcji we wszystkich pomieszczeniach klubu
— zwiększyliśmy częstotliwość serwisu sprzątającego, który będzie regularnie sprzątał i odkażał klub,
w tym szczególności powierzchnie kontaktowe — klamki, drzwi i toalety
— posiadamy nowoczesne systemy wentylacyjne umożliwiające regularną wymianę i filtrowanie powietrza
w klubie.

WAS jako klientów klubu prosimy o:
— przestrzeganie obowiązujących limitów osób
— zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy ćwiczącymi
— w miarę możliwości używanie własnych mat, ręczników, butelek z wodą
— dezynfekowanie rąk przy wejściu do klubu oraz powtarzanie dezynfekcji podczas pobytu w klubie
— dezynfekowanie sprzętu i szafek po każdym użyciu
— stosowanie płatności kartą lub płatności przez Profil Klienta.
— unikanie tłoku przy blacie recepcyjnym gdzie powinna znajdować się tylko 1 osoba
— przychodzenie na wyznaczoną godzinę i ograniczenie pobytu w klubie tylko do treningu.
— ograniczenie do niezbędnego minimum korzystania z przestrzeni wspólnych klubu
— wstrzymanie się od przyjścia do klubu w sytuacji zaobserwowania u siebie jakichkolwiek symptomów
zaziębienia — korzystajcie z naszych zajęć online
— rozważenie pozostania przy naszych zajęciach online jeśli jesteś osobą w grupie ryzyka
(pow 60r.ż, z chorobą przewlekłą).